СУЧАСНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Коваль Н.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету

У статті розглянуті сучасні підходи до вдосконалення організації професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Виявлені особливості системи безперервної професійної підготовки робітничих кадрів в умовах реформування економіки України. Запропоновані сучасні підходи до вдосконалення організації професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.
Ключові слова: професійна підготовка, робітничі кадри, трудовий потенціал робітників, конкурентоспроможність, рівень кваліфікації, компетентність, безперервна професійна підготовка.

Коваль Н.О. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрены современные подходы к совершенствованию организации профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров. Выявлены особенности системы непрерывной профессиональной подготовки рабочих кадров в условиях реформирования экономики Украины. Предложены современные подходы к совершенствованию организации профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, рабочие кадры, трудовой потенциал, конкурентоспособность, уровень квалификации, компетентность, непрерывная профессиональная подготовка.

Koval N.O. MODERN APPROACHES FOR THE DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE EMPLOYEE TRAINING SYSTEM IN THE
CONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE ECONOMY

Influence of basic factors of forming of continuous professional preparation is investigation on development and recreation of labour potential of workers. The educed features of the system of the continuous professional training of working personnels are in the conditions of reformation of economy of Ukraine. The offered modern going is near perfection of organization of the professional training of skilled working personnels.
Key words: professional preparation, working shots, labour potential of workers, competitiveness, level of qualification, competence, continuous professional preparation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-71

Завантажити статтю (pdf)