ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Бабич Д.В.
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Денищенко Ю.В.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню стану системи організації та оплати праці на вітчизняних підприємствах. Запропоновано власне бачення визначення терміну «організація праці на підприємстві» та перелік основних завдань підсистеми організації праці на підприємстві. Визначено основні проблемні моменти в організації та оплаті праці в Україні.
Ключові слова: організація праці, оплата праці, підприємство, ефективність продуктивність праці.

Бабич Д.В., Денищенко Ю.В. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Статья посвящена исследованию состояния системы организации и оплаты труда на отечественных предприятиях. Предложено собственное видение определения термина «организация труда на предприятии», а также перечень основных задач подсистемы организации труда на предприятии. Определены основные проблемные моменты в организации и оплате труда в Украине.
Ключевые слова: организация труда, оплата труда, предприятие, эффективность, производительность труда.

Babych D.V., Denyshchenko Yu.V. ASSESSMENT OF THE STATE OF THE ORGANIZATION AND
REMUNERATION OF LABOR AT DOMESTIC ENTERPRISES

The article is devoted to the study of the state of the organization of the organization and remuneration of labor at domestic enterprises. Proposed own vision of the definition of "organization of work in the enterprise" and a list of main tasks of the subsystem of the organization of work at the enterprise. The main problems with the organization and payment of labor in Ukraine are determined.
Keywords: labor organization, wages, enterprise, efficiency, labor productivity.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-69

Завантажити статтю (pdf)