ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лашкун Г.А.
асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами
ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг
Пасічник Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами
ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

У статті наведена техніко-екологічна та економічна характеристика підприємств гірничо-металургійного комплексу. Проаналізовані джерела шкідливого впливу об’єктів гірничого виробництва та надана їх кількісна характеристика. Наведена динаміка вилучення з сільськогосподарського обороту земельних ресурсів. Показана соціально-економічна роль містоутворюючих підприємств. Представлені пропозиції щодо надання преференцій у праві землекористування цих підприємств.
Ключові слова: гірниче підприємство, об’єкти забруднення, навколишнє середовище, містоутворюючі підприємства, соціальна сфера, економічна оцінка.

Лашкун А.А., Пасечник Н.В. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье приведена технико-экологическая и экономическая характеристика предприятий горно-металлургического комплекса. Проанализированы источники вредного влияния объектов горного производства и дана их количественная характеристика. Приведена динамика изъятия из сельскохозяйственного оборота земельных ресурсов. Показана социально-экономическая роль градообразующих предприятий. Представлены предложения по предоставлению преференций в праве землепользования этих предприятий.
Ключевые слова: горное производство, объекты загрязнения, окружающая среда, градообразующие предприятия, социальная сфера, экономическая оценка.

Lashkun H.A., Pasichnyk N.V. ECOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION AND SOCIAL CONSEQUENCES OF ACTIVITIES OF MINING ENTERPRISES
The article provides technical and ecological, and also economic characteristics of enterprises of the mining and metallurgical complex. Sources of the harmful influence of mining objects are analysed and their quantitative characteristics are given. The dynamics of removing land resources from agricultural turnover is presented. The socio-economic role of township-forming enterprises is shown. Proposals on granting preferences to the land use rights of these enterprises are presented.
Keywords: mining enterprise, objects of contamination, environment, township-forming enterprises, social sphere, economic assessment.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-67

Завантажити статтю (pdf)