ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ

Стегней М.І.
доктор економічних наук, професор
Мукачівського державного університету
Работін Ю.А.
старший викладач кафедри економічної теорії
та фінансово-економічної безпеки
Одеської національної академії харчових технологій
Архангельська А.-М.І.
студентка
Ужгородського національного університету

У статті здійснено економічну характеристику міжрегіональних диспропорцій. Проаналізовано динаміку інтегрованого статистичного показника, що характеризує економічний розвиток регіону. Охарактеризовано показники диференціації економічного розвитку, зовнішньоекономічної та науково-інноваційної діяльності регіонів України. Окреслено конкурентні переваги регіональної структури України.
Ключові слова: регіональний розвиток, міжрегіональні диспропорції, зовнішньоекономічна діяльність, науково-інноваційна діяльність.

Стегней М.И., Работин Ю.А., Архангельская А.-М.И. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ
В статье осуществлена экономическая характеристика межрегиональных диспропорций. Проанализирована динамика интегрированного статистического показателя, характеризующего экономическое развитие региона. Охарактеризованы показатели дифференциации экономического развития, внешнеэкономической и научно-инновационной деятельности регионов Украины. Определены конкурентные преимущества региональной структуры Украины.
Ключевые слова: региональное развитие, межрегиональные диспропорции, внешнеэкономическая деятельность, научно-инновационная деятельность.

Stehnei M., Rabotin Y., Arkhanhelska A.-M. ECONOMIC CHARACTERISTICS OF INTERREGIONAL DISPROPTION
The article deals with the economic characteristics of interregional disproportions. The dynamics of the integrated statistical indicator that characterizes the economic development of the region is analyzed. Characterized by the indicators of differentiation of economic development, foreign economic and scientific and innovation activity of the regions of Ukraine. The competitive advantages of the regional structure of Ukraine are outlined.
Keywords: regional development, interregional disproportions, external economic activity, scientific and innovative activity.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-66

Завантажити статтю (pdf)