КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ»

Козирєва О.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету

У статті обґрунтовано методичний підхід до комплексного структурного дослідження центр-периферійних відносин між регіонами України, особливістю якого є реалізація таких взаємопов’язаних етапів: проведення кластеризації регіонів за результатами оцінки факторів економічного зростання, а також їх економічного та соціального розвитку; інтерпретація отриманих кластерів з погляду їхньої ролі та місця в системі «центр – периферія»; структурний компонентний аналіз визначених кластерів; визначення центр-периферійних відносин між регіонами України.
Ключові слова: кластерний аналіз, центр-периферійні відносини, соціально-економічний розвиток регіонів, фактори економічного зростання.

Козырева Е.В. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ»
В статье обоснован методический подход комплексного структурного исследования центр-периферийных отношений между регионами Украины, особенностью которого является реализация следующих взаимосвязанных этапов: проведение кластеризации регионов по результатам оценки факторов экономического роста, а также их экономического и социального развития; интерпретация полученных кластеров с точки зрения их роли и места в системе «центр – периферия»; структурный компонентный анализ определенных кластеров; определение центр-периферийных отношений между регионами Украины.
Ключевые слова: кластерный анализ, центр-периферийные отношения, социально-экономическое развитие регионов, факторы экономического роста.

Kozurieva O.V. CLUSTER ANALYSIS AS AN INSTRUMENT OF REGION DEVELOPMENT LEVELS SURVEY IN THE CONTEXT OF "CENTER-PERIPHERY" CONCEPT
The methodological approach of the complex structural research of the center-peripheral relations between the regions of Ukraine is substantiated in the article, the feature of which is the implementation of the following interrelated stages: clustering of the regions based on the results of the assessment of the factors of economic growth, as well as their economic and social development; interpretation of the clusters obtained from the point of view of their role and place in the "center-periphery" system; structural component analysis of certain clusters; the definition of the center-peripheral relations between the regions of Ukraine.
Key words: cluster analysis, center-peripheral relations, social and economic development of regions, factors of economic growth.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-64

Завантажити статтю (pdf)