ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Жмуденко В.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Уманського національного університету садівництва
Поляніцька А.В.
магістрант
Уманського національного університету садівництва

У статті обґрунтовано доцільність формування стратегії розвитку туристичної галузі Черкаській області. Мета дослідження полягає в розробленні практичних рекомендацій щодо формування та вибору стратегії туристичного розвитку області. Здійснено аналіз основних туристичних детермінант та розроблено основні етапи стратегічного розвитку.
Ключові слова: стратегія, туризм, туристичні ресурси, туристичний ринок, суб’єкти туристичної діяльності.

Жмуденко В.А., Поляницкая А.В. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ
В статье обоснована целесообразность формирования стратегии развития туристической отрасли в Черкасской области. Цель исследования заключается в разработке практических рекомендаций по формированию и выбору стратегии туристического развития области. Осуществлен анализ основных туристических детерминант и разработаны основные этапы стратегического развития.
Ключевые слова: стратегия, туризм, туристические ресурсы, туристический рынок, субъекты туристической деятельности.

Zhmudenko V.O., Polyanitska A.V. FORMATION OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF TOURISM OF THE CHERKASSY REGION
This article substantiates the expediency of forming a strategy for the development of the tourist industry in the Cherkasy region. The purpose of the study is to develop practical recommendations on the formation and selection of a strategy for the tourist development of the region. The analysis of the main tourist determinants is carried out and the main stages of strategic development are developed.
Key words: strategy, tourism, tourist resources, tourist market, subjects of tourist activity.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-63

Завантажити статтю (pdf)