ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Голубка Я.В.
кандидат економічних наук
Мукачівського державного університету
Бошинда І.М.
аспірант
Мукачівського державного університету
Попфалуші В.Я.
аспірант
Мукачівського державного університету

Статтю присвячено дослідженню проблем розвитку малого бізнесу на сучасному етапі в Закарпатській області. Обґрунтовано ключові проблеми, які виникають під час формування та функціонування малого бізнесу. Систематизовано показники кредитування малого бізнесу та результати діяльності Державної фіскальної служби у сфері оподаткування малого бізнесу. Вдосконалено комплексний підхід до вирішення проблем малого бізнесу та поліпшення його функціонування.
Ключові слова: малий бізнес, підприємницьке середовище, проблеми бізнесу, ефективне функціонування, економічний розвиток, ринкова економіка.

Голубка Я.В., Бошинда И.М., Попфалуши В.Я. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена исследованию проблем развития малого бизнеса на современном этапе в Закарпатской области. Обоснованы ключевые проблемы, которые возникают при формировании и функционировании малого бизнеса. Систематизированы показатели кредитования малого бизнеса и результаты деятельности Государственной фискальной службы в сфере налогообложения малого бизнеса. Усовершенствован комплексный подход к решению проблем малого бизнеса и улучшению его функционирования.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательская среда, проблемы бизнеса, эффективное функционирование, экономическое развитие, рыночная экономика.

Holubka Ya.V., Boshynda I.M., Popfalushi V.Ya. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN TRANSCARPATHIAN REGION
The article is devoted to research of problems of development of small business at the present stage in Transcarpathian region. The authors substantiate the key issues that arise in the formation and operation of small businesses. The indicators for lending to small businesses and the results of the activities of the State Tax Service in the field of taxation of small businesses are systematized. An integrated approach to solving small business problems and improvement of its functioning has been improved.
Keywords: small business, business environment, business problems, efficient functioning, economic development, market economy.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-62

Завантажити статтю (pdf)