ГРЕЙДИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

Яшкіна Н.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри менеджменту та фінансів
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет»

Статтю присвячено актуальним питанням оцінювання персоналу та практичним аспектам застосування грейдингу під час формування заробітної плати. Проаналізовано завдання управлінців щодо мотивації персоналу та систематизовано наявні методи оцінювання персоналу. Досліджено процес управління персоналом, що спрямований на підвищення ефективності діяльності підприємства. Надано авторське бачення грейдингу та практично апробовано оцінювання персоналу, що базується на системі грейдингу для ТОВ «ПЗТО».
Ключові слова: працівники, оцінювання персоналу, ефективність діяльності, грейдинг, грейдинг посади, грейдинг працівника.

Яшкина Н.В. ГРЕЙДИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Статья посвящена актуальным вопросам оценки персонала и практическим аспектам применения грейдинга при формировании заработной платы. Проанализированы задачи менеджеров, которые касаются мотивации персонала, и систематизированы существующие методы оценки персонала. Исследован процесс управления персоналом, направленный на повышение эффективности деятельности предприятия. Дано авторское определение грейдинга и практически апробирована оценка персонала, которая основана на системе грейдинга для ООО «ПЗТО».
Ключевые слова: работники, оценка персонала, эффективность деятельности, грейдинг, грейдинг должности, грейдинг работника.

Yashkina N.V. GRADING AS A MODERN METHOD OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STAFF
The article is devoted to topical issues of personnel assessment and practical aspects of applying grading in the formation of wages. The tasks of managers on personnel motivation are analyzed and the available methods of personnel assessment are systematized. The process of personnel management aimed at improving the efficiency of the enterprise's activities has been studied. The author's vision for grading is given and the personnel estimates based on the grading system for LLC PZTO are practically approved.
Keywords: employees, staff assessment, performance effectiveness, grading, position grading, employee grading.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-61

Завантажити статтю (pdf)