ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Тимошенко Н.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ронський Б.Ю.
студент
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті проведено аналіз особливостей макро- і мікросередовища, в яких функціонує галузь інформаційних технологій України. Розкрито основні напрями ІТ-індустрії. Зазначено найбільші аутсорсингові ІТ-компанії України. Виділено основні тенденції та проблеми функціонування ІТ-галузі. Визначено основні причини невідповідності базової професійної освіти ІТ-фахівців вимогам інноваційної економіки. Запропоновано шляхи подолання наявних проблем в ІТ-сфері України.
Ключові слова: ІТ-індустрія, ІТ-галузь, ІТ-фахівець, стартап, інвестиції, міжнародна економіка, інновації, Інтернет, технології, економіка знань.

Тимошенко Н.Ю., Ронский Б.Ю. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИТ-ИНДУСТРИИ В УКРАИНЕ
В статье проведен анализ особенностей макро- и микросреды, в которых функционирует отрасль информационных технологий Украины. Раскрыты основные направления ИТ-индустрии. Названы крупнейшие аутсорсинговые ИТ-компании Украины. Выделены основные тенденции и проблемы функционирования ИТ-отрасли. Определены основные причины несоответствия базового профессионального образования ИТ-специалистов требованиям инновационной экономики. Предложены пути преодоления существующих проблем в ИТ-сфере Украины.
Ключевые слова: ИТ-индустрия, ИТ-отрасль, ИТ-специалист, стартап, инвестиции, международная экономика, инновации, Интернет, технологии, экономика знаний.

Tymoshenko N.Yu., Ronsky B.Yu. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE IT INDUSTRY IN UKRAINE
The article analyzes the features of the macro- and microenvironment in which the information technology industry of Ukraine functions. The basic directions of the IT industry are revealed. The largest outsourcing IT companies of Ukraine are indicated. The main trends and problems of the functioning of the IT industry are identified. The main reasons for the discrepancy between the basic professional education of IT specialists and the requirements of the innovation economy are determined. The ways of overcoming existing problems in the IT sphere of Ukraine are suggested.
Keywords: IT industry, IT industry, IT specialist, startup, investments, international economy, innovations, Internet, technology, knowledge economy.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-57

Завантажити статтю (pdf)