ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ШЛЯХОМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Струс Р.В.
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Академії рекреаційних технологій і права, м. Луцьк
Коваль О.Г.
старший викладач кафедри «Фінанси і кредит»
Академії рекреаційних технологій і права, м. Луцьк
Мишко О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри «Фінанси і кредит»
Академії рекреаційних технологій і права, м. Луцьк

У статті проаналізовано терміни «персонал», «мотивація персоналу» з погляду менеджменту. Визначено основні функції мотивування працівників та методи його реалізації, а також з’ясовано систему принципів формування оптимальної моделі мотивації персоналу для підприємства. Зосереджено увагу на особливостях мотивації працівників українськими підприємствами. Проаналізовано чинники, які впливають на результати мотивування робочого колективу.
Ключові слова: персонал, підприємство, управління персоналом, мотивація персоналу, методи та засоби мотивації персоналу.

Струс Р.В., Коваль О.Г., Мишко О.В. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПУТЕМ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В статье проанализированы термины «персонал», «мотивация персонала» с точки зрения менеджмента. Определены основные функции мотивирования работников и методы его реализации, а также выяснена система принципов формирования оптимальной модели мотивации персонала для предприятия. Сосредоточенно внимание на особенностях мотивации работников на украинских предприятиях. Проанализированы факторы, которые влияют на результаты мотивирования рабочего коллектива.
Ключевые слова: персонал, предприятие, управление персоналом, мотивация персонала, методы и средства мотивации персонала.

Strus R.V., Koval O.G., Myshko O.V. OPTIMIZE ENTERPRISE MANAGEMENT BY MOTIVATING STAFF
The article analyzes the term «personnel», «personnel motivation» in terms of management. The basic functions of motivation of employees and methods of its realization were determined, as well as the system of principles of forming the optimal motivation model for the enterprise was clarified. The focus is on the peculiarities of motivation by Ukrainian enterprises. The factors influencing employees' motivation results are analyzed.
Keywords: personnel, enterprise, personnel management, motivation of personnel, methods and means of personnel motivation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-55

Завантажити статтю (pdf)