ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ КОМУНАЛЬНИХ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Сінческул І.Л.
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Димченко О.В.
доктор економічних наук, професор
Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова

Необхідність посилення енергетичної безпеки України та її регіонів у сучасних умовах зумовила зростання уваги до пошуку шляхів забезпечення ефективної діяльності підприємств комунальної теплоенергетики, що можливе за умов одночасного врахування чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Визначено, що перспективні напрями розвитку теплопостачальних підприємств в Україні базуються на необхідності впровадження концепції управління взаємовідносинами. У її межах доцільним є реалізація таких напрямів діяльності: реформування внутрішнього середовища (зниження собівартості послуг, у тому числі шляхом реалізації енергозберігаючих заходів; удосконалення організаційної структури управління; зміна системи роботи з персоналом); реформування відносин із зовнішнім середовищем (перехід на управління взаємовідносинами зі споживачами; розвиток системи державно-приватного партнерства; зміна системи відносин з усіма стейкхолдерами комунальних підприємств).
Ключові слова: теплопостачальне підприємство, стратегія розвитку, управління взаємовідносинами, стейкхолдери, державно-приватне партнерство.

Синческул И.Л., Дымченко Е.В. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Необходимость усиления энергетической безопасности Украины и ее регионов в современных условиях обусловила повышение внимания к поиску путей обеспечения эффективной деятельности предприятий коммунальной теплоэнергетики, что возможно при условии одновременного учета факторов внутренней и внешней среды. Определено, что перспективные направления развития теплоснабжающих предприятий в Украине базируются на необходимости внедрения концепции управления взаимоотношениями. В ее рамках предусматривается реализация таких направлений деятельности: реформирование внутренней среды (снижение себестоимости предоставляемых услуг, в том числе путем реализации энергосберегающих мероприятий; усовершенствование организационной структуры управления; изменение системы работы с персоналом); реформирование отношений с внешней средой (переход на управление взаимоотношениями с потребителями; развитие системы государственно-частного партнерства; изменение системы отношений со всеми стейкхолдерами коммунальных предприятий).
Ключевые слова: теплоснабжающие предприятия, стратегия развития управления взаимоотношениями, стейкхолдеры, государственно-частное партнерство.

Sincheskul I.L., Dymchenko O.V. RELATIONSHIP MANAGEMENT PECULIARITIES OF MUNICIPAL HEAT SUPPLY COMPANIES WITH STEAKHOLDERS
Nowadays the necessity to strengthen the energy security of Ukraine and its regions has led to an increase of attention to find ways to ensure the efficiency of municipal heat energy companies. It can be possible due to simultaneously taking into account the internal and external environment factors. It is determined that the perspective directions of development of heat supply companies in Ukraine are based on the necessity of introducing the concept of relationship management. It provides the implementation of such activities: reforming the internal environment (reducing the service cost, including through the implementation of energy-saving activities, improving the organizational structure of management, changing the system of human resources); reforming relations with the external environment (the implementation of customer relationship management, the development of a public-private partnerships system, changing the system of relationship with all stakeholders of municipal companies).
Keywords: strategy for the development of heat supply enterprises, relationship management, stakeholders, public-private partnerships.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-54

Завантажити статтю (pdf)