МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сакун Г.О.
кандидат філософських наук, доцент
Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова
Калугіна Н.А.
кандидат економічних наук
Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова
Власик С.
студент
Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

У статті представлено і деталізовано концептуальну основу і побудовано на її підставі схему аналізу бізнес-процесів (БП). Дана схема розроблена на базі тенденцій досліджень БП, а також ключових категорій і особливостей маркетингу взаємовідносин. У своїй основі схема має мережевий контекст і використовує інший рівень аналізу порівняно з багатьма іншими поширеними підходами, а саме мережу взаємодіючих організацій та ланцюжок створення цінності, тоді як інші підходи переважно фокусуються на окремо взятій організації. Це пов'язано передусім із тим, що процес створення цінності для споживача лежить за межами окремо взятої організації і залучає безліч інших учасників взаємодії: постачальників, канали збуту, кінцевих споживачів та ін.
Ключові слова: організація, маркетинг, бізнес-процес, цінність, споживач.

Сакун А.А., Калугина Н.А., Власик С. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлена и детализирована концептуальная основа и построена на ее основании схема анализа бизнес-процессов (БП). Данная схема разработана на базе тенденций исследований БП, а также ключевых категорий и особенностей маркетинга взаимоотношений. В своей основе схема имеет сетевой контекст и использует другой уровень анализа по сравнению со многими другими распространенными подходами, а именно сеть взаимодействующих организаций и цепочку создания ценности, в то время как другие подходы в основном фокусируются на отдельно взятой организации. Это связано прежде всего с тем, что процесс создания ценности для потребителя лежит за пределами отдельно взятой организации и привлекает множество других участников взаимодействия: поставщиков, каналы сбыта, конечных потребителей и др.
Ключевые слова: организация, маркетинг, бизнес-процесс, ценность, потребитель.

Sakun H., Kalugina N., Vlasik S. MARKETING APPROACH TO THE ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES OF THE ORGANIZATION
The article presents and detailed the conceptual framework and is based on it the scheme of analysis of business processes (BP). This scheme is developed on the basis of research trends BP, as well as the key categories and features of marketing relationships. In its essence, the scheme has a network context and uses a different level of analysis in comparison with many other common approaches, namely the network of interacting organizations and the value chain, while other approaches focus on a particular firm. This is primarily due to the fact that the process of creating value for the consumer lies outside the individual organization and involves many other participants in the interaction - suppliers, sales channels, end users and others.
Keywords: organization, marketing, business process, value, consumer.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-52

Завантажити статтю (pdf)