ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД

Рудківський О.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму
Житомирського державного технологічного університету
Рудківська А.Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму
Житомирського державного технологічного університету

Статтю присвячено дослідженню проблем упровадження та використання інформаційних систем на туристичних підприємствах. Інформаційна система управління туристичним підприємством використовується для ефективного управління туристичним підприємством. Її завдання полягає у забезпеченні менеджменту підприємства всією необхідною інформацією для ефективної його діяльності. Сфера туризму є досить динамічною. Виокремлюються декілька чинників, які визначають конкретну інформаційну систему туристичного підприємства: місце підприємства в процесі доведення та продажу туристичного продукту (туроператор або турфірма), розмір туристичного підприємства (великі, середні, малі), сфера туризму, сегмент ринку туристичного підприємства, поведінка потенційних споживачів та їх уподобання та ін. Нині на ринку програмного забезпечення для інформаційних систем управління туристичним підприємством присутні ERP- та CRM-рішення, а також їх гібриди (рішення для комп’ютерів та мобільних пристроїв, «хмарні» рішення). Інформаційні системи управління туристичним підприємством функціонують у тісному зв’язку з веб-сайтом туристичного підприємства, який, своєю чергою має зв'язок із зовнішніми глобальними базами даних, необхідними для роботи підприємства та управління ним.
Ключові слова: інформаційна система, інформаційна система управління, туризм, туристичне підприємство, менеджмент, креативний підхід.

Рудковский О.А., Рудковская А. Ю. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

Статья посвящена исследованию проблем внедрения и использования информационных систем туристическими предприятиями. Информационная система управления туристическим предприятием используется для эффективного управления туристическим предприятием. Ее задача состоит в обеспечении менеджмента предприятия всей необходимой информацией для эффективной деятельности. Сфера туризма является достаточно динамичной. Выделяются несколько факторов, которые определяют конкретную информационную систему туристического предприятия: место предприятия в процессе доведения и продажи туристического продукта (туроператор или турфирма), размер туристического предприятия (крупные, средние, малые), сфера туризма, сегмент рынка туристического предприятия, поведение потенциальных потребителей и их предпочтения и др. Сегодня на рынке программного обеспечения для информационных систем управления туристическим предприятием присутствуют ERP- и CRM-решения, а также их гибриды (решения для компьютеров и мобильных устройств, «облачные» решения). Информационные системы управления туристическим предприятием функционируют в тесной связи с сайтом туристического предприятия, который, в свою очередь, имеет связь с внешними глобальными базами данных, необходимыми для работы предприятия и управления им.
Ключевые слова: информационная система, информационная система управления, туризм, туристическое предприятие, менеджмент, креативный подход.

Rudkivskyi O.A., Rudkivska A.Yu. THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS OF TOURISM ENTERPRISE AND CREATIVE APPROACH
The article is devoted to research of problems of introduction and utilization of tourist enterprises management information systems. The tourist enterprise management information system is used for effective management of the tourist enterprise. Their task is to provide the enterprise management with all the necessary information for effective activity. The tourism industry is quite dynamic. There are several factors that determine the specific tourist enterprise management information system: the place of tourist enterprise in the distribution and selling the tourist product processes (tour operator or travel agency), the size of the tourist enterprise (large, medium, small), the tourism industry, the segment of the tourist enterprise market, the behavior of potential consumers and their preferences, etc. Today on the market of management information systems software for the tourist enterprise there are ERP and CRM solutions, as well as their hybrids (computers and mobile devices solutions, "cloud" solutions). Management information systems of the tourist enterprise function in close connection with the tourist enterprise website, in turn, has a connection with external global databases, necessary for the operation of the enterprise and its management.
Keywords: information system, management information system, tourism, tourism enterprise, management, creative approach.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-51

Завантажити статтю (pdf)