ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Погребняк Л.П.
аспірант кафедри економіки підприємства
Полтавської державної аграрної академії

У статті розкрито основні тенденції формування та використання ресурсного потенціалу галузі сільського господарства на прикладі підприємств Полтавської області. За допомогою кореляційно-регресійного методу виявлено вплив рівня забезпеченості ресурсами на рівень економічної ефективності досліджуваних підприємств.
Ключові слова: ресурсний потенціал, продуктивність праці, фондозабезпеченість, фондовіддача, рентабельність, аналітичні групування, кореляційно-регресійний аналіз.

Погребняк Л.П. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье раскрыты основные тенденции формирования и использования ресурсного потенциала отрасли сельского хозяйства на примере предприятий Полтавской области. С помощью корреляционно-регрессионного метода выявлено влияние уровня обеспеченности ресурсами на уровень экономической эффективности исследуемых предприятий.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, производительность труда, фондооснащенность, фондоотдача, рентабельность, аналитические группировки, корреляционно-регрессионный анализ.

Pohrebniak L.P. ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USE OF THE RESOURCE POTENTIAL IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article shows the principal trends of formation and use of the resource potential of the agricultural sector through the example of the enterprises in Poltava Region. Using the correlation-regression method, we revealed the impact of resource endowment level on the economic efficiency level of the enterprises under study.
Keywords: resource potential, labor productivity, fund security, capital productivity, profitability, analytical groupings, correlation-regression analysis.

DOI:  10.32782/2524-0072/2018-17-48

Завантажити статтю (pdf)