НОВІТНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Пітюлич М.І.
доктор економічних наук,
професор кафедри обліку, оподаткування та маркетингу
Мукачівського державного університету
Кручак Л.В.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри обліку, оподаткування та маркетингу
Мукачівського державного університету
Лизанець А.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами
Мукачівського державного університету

У статті визначено сутність бізнес-моделей, а також розглянуто основні складники поняття Інтернет-маркетингу. Наведено класифікацію бізнес-моделей саме у сфері Інтернет-маркетингу та проаналізовано одну з розповсюджених і введених у практику бізнес-модель «Дропшипінг». Відображено основні складники поняття Інтернет-маркетингу та подано його різновиди. Визначено місце та роль новітніх інструментів в Інтернет-маркетингу.
Ключові слова: бізнес-моделі, Інтернет-маркетинг, дропшипінг, контент-маркетинг, пошукова оптимізація (SEO), канали комунікації.

Питюлич М.И., Кручак Л.В., Лизанець А.Г. НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
В статье определена сущность бизнес-моделей, а также рассмотрены основные составляющие понятия Интернет-маркетинга. Проведена классификация бизнес-моделей именно в сфере Интернет-маркетинга и проанализирована одна из распространенных и введенных в практику бизнес-модель «Дропшиппинг». Отражены основные составляющие понятия Интернет-маркетинга и представлены его разновидности. Определены место и роль новейших инструментов в Интернет-маркетинге.
Ключевые слова: бизнес-модели, Интернет-маркетинг, дропшиппинг, контент-маркетинг, поисковая оптимизация (SEO), каналы коммуникации.

Pityulich M.I., Kruchak L.V., Lizanets A.G. NEW BUSINESS MODELS IN THE SPHERE OF INTERNET MARKETING
The essence of business models is defined in the article, as well as the main components of the concept of Internet marketing are considered, the classification of business models in the field of Internet marketing is given and one of the widespread and put into practice business model "Dropshipping" is analyzed. The paper reflects the main components of the concept of Internet marketing and presents its varieties. The place and role of the newest tools in Internet marketing is determined.
Keywords: business models, internet marketing, dropshipping, content marketing, search engine optimization (SEO), channels of communication.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-47

Завантажити статтю (pdf)