ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ

Орєхова А.І.
кандидат економічних наук
Сумського національного аграрного університету

У статті проведено узагальнення теоретичних підходів до сутності категорій «потенціал підприємства» та «економічний потенціал підприємства». Наведено авторські визначення категорій «потенціал підприємства» та «економічний потенціал підприємства». Наведено та обґрунтовано структурні елементи економічного потенціалу підприємства.
Ключовi слова: потенціал, економічний потенціал, підприємство, фінансовий потенціал, виробничий потенціал, інвестиційний потенціал, трудовий потенціал, маркетинговий потенціал, організаційно-управлінський потенціал.

Орехова А.И. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ
В статье проведено обобщение теоретических подходов к сущности категорий «потенциал предприятия» и «экономический потенциал предприятия». Приведены авторские определения категорий «потенциал предприятия» и «экономический потенциал предприятия». Приведены и обоснованы структурные элементы экономического потенциала предприятия.
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, предприятие, финансовый потенциал, производственный потенциал, инвестиционный потенциал, трудовой потенциал, маркетинговый потенциал, организационно-управленческий потенциал.

Oriekhova A.I. ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: INTRINSIC CHARACTERISTICS AND STRUCTURING
The article summarizes theoretical approaches to the essence of the categories «enterprise potential» and «economic potential of the enterprise». The author's definitions of the categories «enterprise potential» and «economic potential of the enterprise» are given. Structural elements of the economic potential of the enterprise are presented and substantiated.
Keywords: potential, economic potential, enterprise, financial potential, production potential, investment potential, labor potential, marketing potential, organizational potential.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-45

Завантажити статтю (pdf)