INNOVATION IN SPHERE OF THE HOTEL BUSINESS

Maliuga L.M.
PhD (Econ.), Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Affairs
Uman National University of Horticulture
Kozhukhivskа R.B.
PhD (Econ.), Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Affairs
Uman National University of Horticulture

The article was aimed to analyze the dynamics of development and innovation in the hospitality industry. Author established that innovation act as a stimulus for further development of the hotel business, allow companies not only to occupy leading positions in their respective market segments, but also meet international standards of hotel service. The need to introduce innovations in domestic hotel companies to reach more potential customers hotel-restaurant-sheet is grounded. Author did conclusions on the feasibility of using innovation as an important tool of development for hotel management companies on the basis of the study. The conclusions were made on the feasibility of using of innovations as an important of development tool for hotel management companies based on the research.
Keywords: innovation strategy, management of hotel, competitiveness, financial risk, process of service, long term strategy.

Малюга Л.М., Кожухівська Р.Б. ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
У статті проведено аналіз динаміки розвитку упровадження інновацій в індустрії гостинності. Авторами встановлено, що інновації виступають стимулом для подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки займати лідируючі позиції у відповідних сегментах ринку, але й відповідати міжнародним стандартам готельного обслуговування. Для досягнення більшої кількості потенційних клієнтів у готельно-ресторанному бізнесі обґрунтовано необхідність впровадження нововведень у вітчизняні готельні компанії. На основі дослідження авторами зроблено висновки про доцільність використання інновацій в системі управління готелями як важливого інструменту розвитку підприємств. На основі досліджень зроблено висновок про доцільність використання інновацій в системі управління готелями як важливого інструменту діяльності підприємств.
Ключові слова: інноваційна стратегія, готельний менеджмент, конкурентоспроможність, фінансовий ризик, процес обслуговування, довгострокова стратегія.

Малюга Л.М., Кожуховская Р.Б. ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
В статье проведен анализ динамики развития внедрения инноваций в индустрию гостеприимства. Авторами установлено, что инновации выступают стимулом для дальнейшего развития гостиничного бизнеса, позволяют предприятиям не только занимать лидирующие позиции в соответствующих сегментах рынка, но и соответствовать международным стандартам гостиничного обслуживания. Для достижения большего количества потенциальных клиентов в гостинично-ресторанном бизнесе обоснована необходимость внедрения нововведений в отечественные гостиничные компании. На основе исследования авторами сделаны выводы о целесообразности использования инноваций в системе управления гостиницами как важного инструмента развития предприятий. На основе исследований сделан вывод о целесообразности использования инноваций в системе управления гостиницами как важного инструмента деятельности предприятий.
Ключевые слова: инновационная стратегия, гостиничный менеджмент, конкурентоспособность, финансовый риск, процесс обслуживания, долгосрочная стратегия.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-42

Завантажити статтю (pdf)