ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Косарєва І.П.
кандидат економічних наук,
доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту
Київського національного торговельно-економічного університету
Харківського інституту фінансів
Хохлов М.П.
доктор економічних наук,
професор, професор кафедри фінансів і кредиту
Київського національного торговельно-економічного університету
Харківського інституту фінансів
Кобзар Ю.В.
студентка І курсу ступеня вищої освіти «магістр»
Київського національного торговельно-економічного університету
Харківського інституту фінансів

Стаття присвячена актуальним питанням формування антикризового фінансового управління на підприємстві. Проаналізовано та систематизовано трактування поняття «антикризове фінансове управління» різними авторами та сформоване власне авторське визначення поняття на основі ключових слів. Досліджено специфіку антикризового фінансового управління. Розглянуто та виділено основні види антикризового фінансового управління. Окреслено основні завдання антикризового фінансового управління та проаналізовані його загальні та спеціальні функції.
Ключові слова: антикризове фінансове управління, види, система, функції, завдання антикризового фінансового управління, управління.

Косарева И.П., Хохлов Н.П., Кобзар Ю.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Статья посвящена актуальным вопросам формирования антикризисного финансового управления на предприятии. Проанализированы и систематизированы трактовки понятия «антикризисное финансовое управление» разными авторами и сформировано собственное авторское определение понятия на основе ключевых слов. Исследована специфика антикризисного финансового управления. Рассмотрены и выделены основные виды антикризисного финансового управления. Определены основные задачи антикризисного финансового управления и проанализированы его общие и специальные функции.
Ключевые слова: антикризисное финансовое управление, виды, система, функции, задачи антикризисного финансового управления, управления.

Kosareva I.P., Khokhlov N.P., Kobzar Yu.V. ECONOMIC ESSENCE AND PECULIARITIES OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT AT ENTERPRISE
The article is devoted to topical issues of the formation of anti-crisis financial management at the enterprise. Analyzed and systematized interpretation of the concept of "anti-crisis financial management" by different authors and formed its own author's definition of the concept based on keywords. The specifics of the anti-crisis financial management are investigated. The main types of anti-crisis financial management are considered and highlighted. The main tasks of anti-crisis financial management are determined and its general and special functions are analyzed.
Key words: anti-crisis financial management, types, system, functions, tasks of anti-crisis financial management, management.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-39

Завантажити статтю (pdf)