ВПЛИВ СУМИ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДОХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Колєдіна К.О.
аспірант кафедри фінансів та кредиту
Харківського національного університету будівництва та архітектури

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу побудовано економіко-математичну модель впливу основних техніко-економічних показників на очікуваний економічний ефект проекту. Встановлено, що доцільність інноваційного проекту залежить від відповідності темпів збільшення суми інвестицій темпам розширення потужності виробництва. Доведено, що ефективність виробництва за проектом матиме місце тоді, коли зростання потужності виробництва буде відбуватися більш високими темпами, ніж збільшення собівартості річного випуску продукції, що приведе до зниження питомих поточних витрат і, як наслідок, збільшення прибутку від виробництва та реалізації продукції.
Ключові слова: дохідність інноваційних проектів, сума інвестицій, собівартість продукції, потужність виробництва, приведена цінність проекту, кореляційно-регресійний аналіз.

Коледина Е.А. ВЛИЯНИЕ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ НА ДОХОДНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
При помощи корреляционно-регресионного анализа в работе построено экономико-математическую модель влияния основных технико-экономических показателей на ожидаемый экономический эффект проекта. Установлено, что целесообразность инновационного проекта зависит от соответствия темпов увеличения суммы инвестиций темпам наращивания мощности производства. Доказано, что эффективность производства по проекту будет достигаться более высокими темпами, чем увеличение себестоимости годового выпуска продукции, что приведет к снижению удельных текущих затрат и, как следствие, увеличение прибыли от производства и реализации продукции.
Ключевые слова: доходность инновационных проектов, сумма инвестиций, себестоимость продукции, мощность производства, приведенная ценность проекта, корреляционно-регрессионный анализ.

Koliedina K.O. INFLUENCE OF THE AMOUNT TO BE INVESTED ON PROFITABILITY OF THE INNOVATIVE PROJECTS OF THE ENTERPRISE
Through the instrumentality of correlative-regressive analyses the economic-mathematic model of the influence of the main technical-economic factors on the expected economic effect of the project was built. It was defined that the expediency of the innovative project depends on the compliance of the speed of the increase of the amount to be invested with the speed of the expansion of production facilities. It was proved that the effectiveness of the manufacturing according to the project would take place when the speed of the increase of the production capacity would exceed the increase of the self-cost of the annual output that would result into decrease of the current unit costs and as a consequence into increase of the profit from the manufacturing and distribution of the products.
Key words: profitability of the innovative projects, the amount to be invested, self-cost of the product, production capacity, net present value, correlative-regressive analyses.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-38

Завантажити статтю (pdf)