ВАЖЕЛІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДХОДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ковтун В.А.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

У статті досліджено основні організаційно-економічні важелі та принципи діяльності аграрних підприємств у сучасних умовах ринкової економіки. Визначено чинники, що забезпечують ефективність організації виробництва аграрних підприємств, специфіку аграрного розвитку за сучасних умов. Обґрунтовано, що для ефективної діяльності аграрних підприємств необхідно: поліпшити розширене відтворення аграрної галузі; осучаснити організацію виробництва, поліпшити якість продукції; покращити виробничий потенціал; сприяти мотивації та можливостям розширення інвестування; поліпшити інноваційний складник; підвищувати рівень капіталізації галузі через здійснення приватної власності на землю.
Ключові слова: організація виробництва, аграрна економіка, аграрне підприємство, важелі, принципи, ефективність.

Ковтун В.А. РЫЧАГИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯТИЙ
В статье исследованы основные организационно-экономические рычаги и принципы деятельности аграрных предприятий в современных условиях рыночной экономики. Определены факторы, обеспечивающие эффективность организации производства аграрных предприятий, специфика аграрного развития в современных условиях. Обосновано, что для эффективности аграрных предприятий необходимо: улучшить расширенное воспроизводство аграрной отрасли; осовременить организацию производства, улучшить качество продукции; улучшить производственный потенциал; способствовать мотивации и возможностям расширения инвестирования; улучшить инновационную составляющую; повышать уровень капитализации отрасли через осуществление частной собственности на землю.
Ключевые слова: организация производства, аграрная экономика, аграрное предприятие, рычаги, принципы, эффективность.

Kovtun V.A. IMPORTANT AND PRINCIPLES OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACH OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING
In the article the main organizational and economic levers and principles of activity of agrarian enterprises in modern conditions of a market economy are investigated. The factors that ensure the efficiency of the organization of production of agrarian enterprises, the specifics of agrarian development in modern conditions are determined. It is substantiated that for the efficiency of agrarian enterprises it is necessary to: improve the extended reproduction of the agrarian sector; modernize the organization of production, improve the quality of products; improve production potential; promote motivation and opportunities for expansion of investment; improve the innovation component; to raise the level of capitalization of the industry through private ownership of land.
Key words: organization of production, agrarian economy, agrarian enterprise, levers, principles, efficiency.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-36

Завантажити статтю (pdf)