УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Дончак Л.Г.
кандидат економічних наук, доцент
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету
Добіжа В.В.
кандидат економічних наук, доцент
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено теоретичні аспекти кадрового менеджменту на підприємстві. Розглянуто значення ефективного управління персоналом в економічному розвитку організації. Досліджено сутність поняття «кадровий менеджмент», його мету та основні задачі. Запропоновано, обґрунтовано основні напрями вдосконалення кадрового менеджменту, які передбачають реалізацію сукупності логічно-послідовних етапів робіт, спрямованих на забезпечення ефективного стратегічного розвитку підприємства.
Ключові слова: кадровий менеджмент, кадри, персонал, удосконалення, мотивація, навчання.

Дончак Л.Г., Добижа В.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье исследованы теоретические аспекты кадрового менеджмента на предприятии. Рассмотрено значение эффективного управления персоналом в экономическом развитии организации. Исследованы сущность понятия «кадровый менеджмент», его цель и основные задачи. Предложены, обоснованы основные направления совершенствования кадрового менеджмента, которые предусматривают реализацию совокупности логически-последовательных этапов работ, направленных на обеспечение эффективного стратегического развития предприятия.
Ключевые слова: кадровый менеджмент, кадры, персонал, совершенствование, мотивация, обучение.

Donchak L.H., Dobizha V.V. IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
In the article theoretical aspects of personnel management of the enterprise. The impact of efficient human resource management on economic development of organization is considered. The essence of the concept of “personnel management”, its purpose and main tasks was explored. Proposed and substantiated the main directions of improvement of personnel management that involves the implementation of the totality of logically successive stages of work aimed at ensuring effective strategic development of the enterprise.
Key words: personnel management, staff, personnel, improvement, motivation, training.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-34

Завантажити статтю (pdf)