РОЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ У МЕНЕДЖМЕНТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дем’ян Я.Ю.
кандидат економічних наук, старший викладач
Мукачівського державного університету
Токар Я.І.
кандидат економічних наук, старший викладач
Мукачівського державного університету

У межах дослідження звернено увагу на нездатність наявних методів аналізу до комплексної оцінки фінансової стійкості туристичного підприємства. Це створює необхідність розроблення їх альтернативи. Виходячи з особливостей сутнісного наповнення категорії фінансової стійкості туристичного підприємства, альтернативний напрям в оцінці має будуватися на ідентифікації тих атрибутів, що відображають її внутрішній стан.
Ключові слова: фінансова стійкість, туристичне підприємство, платоспроможність, кредитоспроможність, забезпеченість фінансовими ресурсами.

Демьян Я.Ю., Токарь Я.И. РОЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В рамках исследования обращено внимание на неспособность существующих методов анализа к комплексной оценке финансовой устойчивости туристического предприятия. Это создает необходимость разработки их альтернативы. Исходя из особенностей сущностного наполнения категории финансовой устойчивости туристического предприятия, альтернативное направление в оценке должно строиться на идентификации тех атрибутов, которые отражают ее внутреннее состояние.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, туристическое предприятие, платежеспособность, кредитоспособность, обеспеченность финансовыми ресурсами.

Demyan Ya.Yu., Tokar Ya.I. THE ROLE OF FISCAL SUSTAINABILITY IN MANAGEMENT OF TOURIST ENTERPRISES
This study is focusing on challenges for the implementation of failure of existing practices to realize the integrated assessing of fiscal sustainability of tourist enterprises. This creates a need to develop alternatives. Because of the essence nature of fiscal sustainability category of tourist enterprises, an alternative course to assess should be form on identifying the attributes that reflect its internal state.
Keywords: financial stability, tourist enterprise, solvency, solvency, provision of financial resources.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-33

Завантажити статтю (pdf)