ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Братута О.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри
економіки промисловості та організації виробництва
Українського державного хіміко-технологічного університету

Стаття присвячена питанню визначення наукової цінності концепції інтегрованих корпоративних структур. Зазначена концепція є однією з трьох альтернативних, у межах яких досліджується проблема процесів утворення нових та широкої диференціації форм організаційних господарських структур в умовах сучасної економіки. Проведено теоретичний аналіз сукупності положень зазначеної концепції з позицій дослідження відповідного явища як предмета, процесу, а також у відносинах із зовнішнім середовищем.
Ключові слова: наукова концепція, описова наукова теорія, розвинута наукова теорія, організаційні господарські структури, інтегровані корпоративні структури.

Братута А.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
Статья посвящена вопросу определения научной ценности концепции интегрированных корпоративных структур. Указанная концепция является одной из трех альтернативных, в рамках которых исследуется проблема процессов создания новых и широкой дифференциации форм организационных хозяйственных структур в условиях современной экономики. Проведен теоретический анализ совокупности положений указанной концепции с позиций исследования соответствующего явления как предмета, процесса, а также в отношении с внешней средой.
Ключевые слова: научная концепция, описательная научная теория, развитая научная теория, организационные хозяйственные структуры, интегрированные корпоративные структуры.

Bratuta O.G. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES
The article is devoted to the definition of the scientific value of the concept of integrated corporate structures. This concept belongs to one of the three alternative ones, which research the problem of the processes of creating new and wide differentiation of forms of organizational business structures in the conditions of the modern economy. A theoretical analysis was carried out of the totality of the provisions of this concept from the standpoint of investigating the corresponding phenomenon as an object, process, and also in relation to the external environment.
Key words: scientific concept, descriptive scientific theory, developed scientific theory, organizational business structures, integrated corporate structures.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-30

Завантажити статтю (pdf)