СПЕЦИФІКА ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЛІЗНИЦЬ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ  У ТРАНЗИТНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Харчук О.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту залізничного транспорту
Державного університету інфраструктури та технологій
Тимченко Є.С.
студентка
Державного університету інфраструктури та технологій

Статтю присвячено актуальним питанням визначення специфіки цінової політики залізниць щодо вантажних перевезень транзитного сполучення. Тарифна політика залізниць розкрита єдиною системою процедур та методів із затвердження та використання базових ставок, що сформована залізничними адміністраціями – учасницями Тарифної угоди. Приведено визначення поняття тарифної політики залізниць щодо перевезення вантажів транзитного сполучення. Розглянуто етапи формування тарифної політики залізниць щодо перевезень вантажів транзитного сполучення (підготовчий етап, етап утворення загальних підходів до встановлення та зміни базових ставок на транзитні вантажні перевезення, цивілізований етап й етап адаптації до активізації міжгалузевої та внутрігалузевої конкуренції для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності залізниць на ринку транзитних вантажних перевезень). Проаналізовано Розпорядження КМУ «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року», розкрито проблеми тарифної політики та розроблено шляхи її вдосконалення.
Ключові слова: тарифна політика, перевезення вантажів, транзитні перевезення, концепція, залізничний транспорт.

Харчук О.Г., Тимченко Е.С. СПЕЦИФИКА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В ТРАНЗИТНОМ СООБЩЕНИИ
Статья посвящена актуальным вопросам определения специфики ценовой политики железных дорог по грузовым перевозкам транзитного сообщения. Тарифная политика железных дорог раскрыта единой системой процедур и методов по утверждению и использованию базовых ставок, которая сформирована железнодорожными администрациями – участницами Тарифного соглашения. Приведено определение понятия тарифной политики железных дорог по перевозке грузов транзитного сообщения. Рассмотрены этапы формирования тарифной политики железных дорог по перевозке грузов транзитного сообщения (подготовительный этап, этап образования общих подходов к установлению и изменению базовых ставок на транзитные грузовые перевозки, цивилизованный этап и этап адаптации к активизации межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности железных дорог на рынке транзитных грузовых перевозок). Проанализировано Распоряжение КМУ «Об одобрении Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года», раскрыты проблемы тарифной политики и разработаны пути ее совершенствования.
Ключевые слова: тарифная политика, грузовые перевозки, транзит, концепция, железнодорожный транспорт.

Kharchuk O.G., Timchenko E.S. SPECIFICITY OF TARIFF POLICY OF RAILWAYS IN THE TRANSPORT OF GOODS IN THE TRANSIT MESSAGE
The article is devoted to the urgent issues of determining the specifics of railroad pricing policy for freight transit traffic. Tariff policy of railways is disclosed by a unified system of procedures and methods for approval and use of base rates, formed by the railway administrations, participants of the Tariff Agreement. The definitions of the notion of tariff policy of railways for transportation of transit goods are given. The stages of formation of the tariff policy of the railways for the transport of goods of transit traffic are considered (it is the preparatory stage, the stage of the formation of common approaches to establishing and changing the base rates for transit freight traffic, the civilized stage and the stage of adaptation to intensification of interbranch and intra-sectoral competition to ensure a high level of competitiveness of railways the market of transit freight traffic). The Resolution of the CMU «On approval of the National transport strategy of Ukraine for the period up to 2030» is analyzed, problems of tariff policy are revealed and ways of their improvement are developed.
Keywords: tariff policy, cargo transportation, transit, Concept, railway transport.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-25

Завантажити статтю (pdf)