ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

Недбалюк О.П.
кандидат економічних наук
доцент кафедри економіки та міжнародних відносин
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням значення та сутності інформаційно-консалтингової діяльності в системі державного регулювання просторового розвитку. Означені інституційні передумови, місія, цілі та завдання пропонованої системи надання державою послуг суб’єктам господарювання та населенню інформаційно-консалтингових послуг із метою активізації просторового розвитку в Україні. Враховано вітчизняний та зарубіжний досвід за сферою дослідження.
Ключові слова: просторовий розвиток, територія, програма, розвиток, консалтинг, інформаційні послуги.

Недбалюк А.П. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам значения и сущности информационно-консалтинговой деятельности в системе государственного регулирования пространственного развития. Определены институциональные предпосылки, миссия, цели и задачи предлагаемой системы предоставления государством услуг субъектам хозяйствования и населению информационно-консалтинговых услуг с целью активизации пространственного развития в Украине. Учтен отечественный и зарубежный опыт в сфере исследования.
Ключевые слова: пространственное развитие, территория, программа, развитие, консалтинг, информационные услуги.

Nedbalyuk О.P. INFORMATION AND CONSULTING ACTIVITY IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF SPATIAL DEVELOPMENT
The article is devoted to the actual issues of the importance and essence of information and consulting activities in the system of state regulation of spatial development. In article are specified institutional background, mission, goals and objectives of the proposed system to providing information and consulting services through state services for business entities and for the population in order to intensify the spatial development in Ukraine. In the field of research are given the domestic and foreign experience.
Key words: spatial development, territory, program, development, consulting, informational services.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-19

Завантажити статтю (pdf)