ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Лощина Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Ковтун Г.І.
старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

У статті проаналізовано науково-методологічні підходи до класифікації криз за різними ознаками; визначено сутність категорії «системна криза»; досліджено причини виникнення та форми прояву економічної кризи в Україні 2014–2017 рр., що має ознаки системної; запропоновано напрями державного регулювання системних кризових явищ у контексті світових глобалізаційних процесів.
Ключові слова: державне регулювання, системна криза, стратегія управління, інноваційна економіка, глобалізація, рейтинги розвитку України.

Лощина Л.В., Ковтун Г.И. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ
В статье дан анализ научно-методологических подходов к классификации кризисов по разным признакам; определена сущность категории «системный кризис»; исследованы причины возникновения и формы проявления экономического кризиса в Украине 2014–2017 гг., имеющего признаки системного; предложены направления государственного регулирования системных кризисных явлений в контексте мировых глобализационных процессов.
Ключевые слова: государственное регулирование, системный кризис, стратегия управления, инновационная экономика, глобализация, рейтинги развития Украины.

Lochshina L.V. Kovtun G.I. STATE REGULATION OF THE SYSTEMIC CRISIS IN UKRAINE
The article analyses the scientific and methodological approaches to the classification of crises according to various peculiarities; the essence of the category "systemic crisis" is determined; the causes of the emergence and forms of the economic crisis manifestation in Ukraine in 2014–2017, which has features of the system are studied; the directions of the state regulation of systemic crisis phenomena in the context of world globalization processes are proposed.
Key words: state regulation, systemic crisis, management strategy, innovation economy, globalization, ratings of development of Ukraine.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-17

Завантажити статтю (pdf)