ІНФОРМАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ МАКСИМАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ ДЛЯ ВІДБОРУ, ВЕРИФІКАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РИНКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Лапішко М.Л.
кандидат економічних наук,
професор кафедри фінансів, обліку і аналізу
Навчально-наукового інституту підприємництва
та перспективних технологій
Національного університету «Львівська політехніка»
Поздняков Ю.В.
Провідний експерт-оцінювач
Українського товариства оцінювачів

Робота стосується галузі незалежної оцінки вартості майна та майнових прав. У статті запропоновано критерій для створення формалізованої методики відбору, верифікації та систематизації вихідної інформації під час застосування порівняльного підходу. Під час розроблення методики використано засадничі положення теорії інформації. Пропонований критерій відбору первинної ринкової інформації та розроблена на його основі методика відбору, верифікації та систематизації вихідної інформації дають можливість гарантованого підвищення достовірності використовуваних вихідних даних та, відповідно, результатів незалежної експертної оцінки.
Ключові слова: оцінка нерухомості, оцінка майнових прав, вибір даних, підтвердження інформації про ринок доходу, теорія інформації, ринкова вартість, точність оцінки, критерій інформації, ринковий підхід, порівняльний підхід.

Лапишко М.Л., Поздняков Ю.В. ИНФОРМАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ОТБОРА, ВЕРИФИКАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Работа касается области независимой оценки стоимости имущества и имущественных прав. В статье предложен критерий для создания формализованной методики отбора, верификации и систематизации исходной информации при применении сравнительного подхода. При разработке методики использованы основные положения теории информации. Предлагаемый критерий отбора первичной рыночной информации и разработанная на его основе методика отбора, верификации и систематизации исходной информации дают возможность гарантированного повышения достоверности используемых исходных данных и, соответственно, результатов независимой экспертной оценки.
Ключевые слова: оценка недвижимости, оценка имущественных прав, выбор данных, подтверждение информации о рынке дохода, теория информации, рыночная стоимость, точность оценки, критерий информации, рыночный подход, сравнительный поход.

Lapishko M.L., Pozdnyakov Yu.V. MAXIMAL FREQUENCY INFORMATION CRITERION FOR SELECTION, VERIFICATION AND SYSTEMATIZATION OF THE MARKET INFORMATION DATA
The work relates to the field of independent valuation of property and property rights. The article proposes a criterion for creating a formalized method for selecting, verifying and systematizing outgoing market information when applying a comparative approach. In the development of the method, the basic provisions of the theory of information are used. The proposed criterion of selection of primary market information and the method of selection, verification and systematization of the outgoing information developed on its basis provide an opportunity to guarantee the increased reliability of the source data used and, accordingly, the results of an independent expert evaluation.
Key words: real estate evaluation, property rights evaluation, data selection, outgoing market information verification, information theory, market value, evaluation accuracy, information criterion, market approach, compared sales approach.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-16

Завантажити статтю (pdf)