АЛГОРИТМИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Орлов В.М.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства та корпоративного управління
Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова
Гапанович Я.В.
кандидат наук з державного управління, керівник Науково-виробничого центру підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики
Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова

У статті розглянуто теоретичні засади розвитку освітньої компоненти цифрової економіки та пропозиції щодо організації дистанційного курсу навчання «Цифрова економіка». Деталізовано методологічні алгоритми побудови дистанційного курсу «Цифрова економіка». Визначено ключові поняття та особливості архітектурного складника сфери цифрової економіки. Запропоновано до використання наявну електронну систему дистанційного навчання Moodle.
Ключові слова: цифрова економіка, блокчейн, криптовалюта, великі дані, ідентифікація та аутентифікація, електронні послуги, електронний менеджмент, електронний банкінг, кібербезпека, е-навчання.

Орлов В.Н., Гапанович Я.В. АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМІКИ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассмотрены теоретические основы развития образовательной компоненты цифровой экономики. Детализированы методологические алгоритмы построения дистанционного курса «Цифровая экономика». Определены ключевые понятия архитектурной составляющей сферы цифровой экономики. Предложено использовать существующую электронную систему дистанционного обучения Moodle.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, криповалюта, большие данные, идентификация и аутентификация, электронные услуги, электронный менеджмент, электронный банкинг, кибербезопасность, дистанционное обучение.

Orlov V.M., Hapanovych Y.V. DIGITAL ECONOMY ALGORITHMS IN THE DISTANCE EDUCATION PROCESS
The article considers the theoretical foundations for the development of the educational component of the digital economy. Defined the key notions and architectural features a components in the sphere of the digital economy. Methodological recommendations for the content of the distance course Digital economics are developed. It is proposed to use the existing electronic distance learning system «Moodle».
Keywords: digital economy, blockchain, crypto currency, big data, identification and authentication, electronic services, electronic management, e-banking, cyber security, e-learning.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-13

Завантажити статтю (pdf)