ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Васюренко Л.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри обліку і аудиту
Луганського національного аграрного університету

У статті узагальнено теоретичні та концептуальні підходи до трансформації державного регулювання організації оплати праці, що повинні ґрунтуватися на удосконаленні економічної та соціальної детермінант. Систематизовано стратегічні етапи вектору розвитку щодо запровадження концептуальних засад державного регулювання організації оплати праці, які сприятимуть прагненню до сталого розвитку національної економіки країни.
Ключові слова: державне регулювання; організація оплати праці; заробітна плата; державна політика; вектор транформації; трудові відносини.

Васюренко Л.В. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
В статье обобщены теоретические и концептуальные подходы к трансформации государственного регулирования организации оплаты труда, которые должны основываться на совершенствовании экономической и социальной детерминант. Систематизированы стратегические этапы вектора развития относительно внедрения концептуальных основ государственного регулирования организации оплаты труда, которые будут способствовать стремлению к устойчивому развитию национальной экономики страны.
Ключевые слова: государственное регулирование; организация оплаты труда; заработная плата; государственная политика; вектор транформации; трудовые отношения.

Vasyurenko L.V. THE VECTOR OF DEVELOPMENT OF STATE REGULATION OF ARRANGEMENTS FOR THE PAYMENT OF LABOR
The article summarizes the theoretical and conceptual approaches to the transformation of state regulation of the organization of wages, should be based on the improvement of economic and social determinants. The strategic stages of the development vector concerning the introduction of the conceptual framework of state regulation by the organization of wages, which will contribute to the pursuit of sustainable development of the national economy, are systematized.
Key words: state regulation; organization of wages; wages; state policy; vector of transformation; labor relations.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-12

Завантажити статтю (pdf)