НАЦІОНАЛЬНА МИТНО-ТАРИФНА ТА НЕТАРИФНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Туніцька Ю.М.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено особливості лібералізації митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій в Україні щодо промислової та сільськогосподарської продукції, зокрема асиметричність та поступовість зниження ставок мита, недоліки застосування спеціальних захисних заходів вітчизняного виробника. Здійснено ґрунтовний порівняльний аналіз застосування нетарифних засобів регулювання зовнішньої торгівлі в Україні та ЄС. Досліджено здобутки та проблеми на шляху модернізації національної системи технічного регулювання, зокрема перешкоди створення системи оцінки відповідності продукції та імплементації європейських вимог у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Визначено загальні гальмівні чинники впровадження положень Угоди щодо тарифного та нетарифного регулювання в законодавство України.
Ключові слова: зона вільної торгівлі, мито, лібералізація, митний тариф, тарифна квота, нетарифні бар’єри, єдине вікно, уповноважений економічний оператор.

Туницкая Ю.Н. НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ И НЕТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
В статье исследованы особенности либерализации системы таможенно-тарифного регулирования экспортно-импортных операций в Украине, в частности асимметричность и постепенность снижения ставок пошлины, недостатки применения специальных защитных мер отечественного производителя. Осуществлен основательный сравнительный анализ применения нетарифных средств регулирования внешней торговли в Украине и ЕС. Исследованы достижения и проблемы на пути модернизации национальной системы технического регулирования, в частности препятствия при создании системы оценки соответствия продукции и имплементации европейских требований в сфере санитарных и фитосанитарных мер. Определены общие препятствующие факторы внедрения положений Соглашения по тарифному и нетарифному регулированию в законодательство Украины.
Ключевые слова: зона свободной торговли, пошлина, либерализация, таможенный тариф, тарифная квота, нетарифные барьеры, единое окно, уполномоченный экономический оператор.

Tunitska J.M. NATIONAL CUSTOMS TARIFF AND NON-TARIFF POLICY IN THE CONDITIONS OF EUROINTEGRATION
The features of export-import operations customs-tariff regulation liberalization in Ukraine are investigated іn the article. A comparative analysis of the non-tariff means use in Ukraine and the EU has been carried out. The achievements and problems on the way of the national technical regulation system modernization, in particular, obstacles to the creation of conformity assessment of products system and the implementation of European requirements in the field of sanitary and phytosanitary measures, are investigated. The general inhibitory factors of the Agreement provisions on tariff and non-tariff regulation implementation in the legislation of Ukraine are determined.
Keywords: free trade zone, duty, liberalization, customs tariff, tariff quota, non-tariff barriers, single window, authorized economic operator.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-11

Завантажити статтю (pdf)