НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

Ворончак І.О.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри економіки та менеджменту
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

У статті проаналізовано передумови розвитку національних моделей соціальної відповідальності бізнесу. Здійснено порівняльну характеристику основних моделей соціальної відповідальності бізнесу: американської, європейської, британської, азійської (японської), пострадянської (російської). Досліджено механізм формування національних моделей соціальної відповідальності бізнесу, що відображає чинники та процес її розвитку. Визначено пріоритетні способи впливу на формування національної моделі соціальної відповідальності бізнесу.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, національна модель соціальної відповідальності бізнесу, механізм формування моделей соціальної відповідальності бізнесу.

Ворончак И.О. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
В статье проанализированы предпосылки развития национальных моделей социальной ответственности бизнеса. Осуществлена сравнительная характеристика основных моделей социальной ответственности бизнеса: американской, европейской, британской, азиатской (японской), постсоветской (российской). Исследован механизм формирования национальных моделей социальной ответственности бизнеса, что отражает факторы и процесс ее развития. Определены приоритетные направления влияния на формирование национальной модели социальной ответственности бизнеса.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, национальная модель социальной ответственности бизнеса, механизм формирования моделей социальной ответственности бизнеса.

Voronchak I.O. NATIONAL MODELS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: CHARACTERISTICS AND FORMATION MECHANISM
In this article the preconditions for development of corporate social responsibility national models have been analyzed. A comparative description of the main corporate social responsibility models (American, European, British, Asian (Japanese), post-Soviet (Russian)) has been made. The formation mechanism of corporate social responsibility national models, which reflects the factors and the process of its development, has been explored. The priority directions of influence on the formation of corporate social responsibility national models have been determined.
Keywords: corporate social responsibility, national model of corporate social responsibility, formation mechanism of corporate social responsibility national models.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-4

Завантажити статтю (pdf)