ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ У СВІТІ

Аббасов М.Н.
магістр міжнародної економіки 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Солодковська Г.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

У статті розглянуто торгово-промислові палати та бізнес-асоціації не тільки як представників інтересів приватних організацій, а й як каталізаторів економічного та ділового розвитку в різних країнах. Досліджено світовий досвід формування та функціонування системи торгово-промислових палат. Ідентифіковано різні організаційно-правові форми та режими управління торговими палатами у світі: керований урядом режим, ринковий режим і співпраця з режимом уряду На основі дослідження виявлено, що домінуючою спільною рисою нового формату в переважній більшості торгово-промислових палат світу є акцентування на необхідності врахування питань корпоративної соціальної відповідальності в діяльності компаній-членів.
Ключові слова: торгово-промислова палата, комерційна дипломатія, бізнес-асоціація, державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність. 

Аббасов М.Н., Солодковская А.В. ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ В МИРЕ
В статье рассмотрены торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации не только как представители интересов частных организаций, но и в качестве катализаторов экономического и делового развития в различных странах. Исследован мировой опыт формирования и функционирования системы торгово-промышленных палат. Идентифицированы различные организационно-правовые формы и режимы управления торговыми палатами в мире: управляемый правительством режим, рыночный режим и сотрудничество с режимом правительства. На основе исследования выявлено, что доминирующей общей чертой нового формата в подавляющем большинстве торгово-промышленных палат мира является акцентирование на необходимости учета вопросов корпоративной социальной ответственности в деятельности компаний-членов.
Ключевые слова: торгово-промышленная палата, коммерческая дипломатия, бизнес-ассоциация, государственно-частное партнерство, корпоративная социальная ответственность.

Abbasov M.N., Solodkovska G.V. DOMINANTS OF DEVELOPMENT OF COMMERCIAL CHAMBERS IN THE WORLD
The article examines chambers of commerce and business associations not only as representatives of the interests of private organizations, but also as catalysts for economic and business development in various countries. The world experience in the formation and functioning of the system of chambers of commerce has been studied. Different organizational and legal forms and management regimes of the chambers of commerce in the world have been identified: a government-run regime, a market regime and cooperation with the government regime. Based on the research, it was revealed that the dominant common feature of the new format in the overwhelming majority of the chambers of commerce is the emphasis on the need to take into account the issues of corporate social responsibility in the activities of member companies.
Keywords: Chamber of Commerce and Industry, commercial diplomacy, business association, public-private partnership, corporate social responsibility.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-2

Завантажити статтю (pdf)