МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Климко О.Г.
старший викладач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

У статті досліджується актуальна для сучасної економіки проблема – планування виробничої діяльності підприємства. Запропоновано використовувати методи ABC-XYZ-аналізу для визначення оптимальної асортиментної структури виробничого підприємства. Підтверджено, що ці методи є ефективним інструментом управлінського обліку та контролю.
Ключові слова: ABC-XYZ-аналіз, виробнича програма підприємства, управління запасами, товарна група, товарообіг.

Климко Е.Г. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследуется актуальная для современной экономики проблема – планирование производственной деятельности предприятия. Предложено использовать методы ABC-XYZ-анализа для определения оптимальной ассортиментной структуры производственного предприятия. Подтверждено, что эти методы есть эффективным инструментом управленческого учета и контроля.
Ключевые слова: ABC-XYZ-анализ, производственная программа предприятия, управление запасами, товарная группа, товарооборот.

Klymko O.H. METHODS OF PLANNING THE PRODUCTION PROGRAM OF THE ENTERPRISE
In the article, the actual for modern economy problem is studied – planning of the enterprise's production activity. It is suggested to use the methods of ABC-XYZ-analysis to determine the optimal assortment structure of the production enterprise. It is confirmed that these methods are an effective instrument of management accounting and control.
Keywords: ABC-XYZ-analysis, production program of the enterprise, inventory management, commodity group, commodity turnover.

Завантажити статтю (pdf)