ДО ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ХАОСУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Касьянова Н.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики
Національного авіаційного університету
Кавун І.С.
магістрант
Національного авіаційного університету

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності використання теорії хаосу в процесі управління промисловими підприємствами. Отримана модель катастрофи підприємства є детермінованою по відношенню до моделі розвитку, що дозволяє зробити висновок про стійку нерівновагу розвитку підприємства. Практичне застосування моделі дозволяє оцінити можливі зміни стійкості розвитку підприємства під впливом визначальних критеріїв оцінки. Одним з інструментів управління хаосом пропонується вважати хаос-інжиніринг – метод проведення планових експериментів, які показують, як система може вести себе в результаті збурень. Впровадження хаос-інжинірингу дозволить передбачити можливі збурення та підготувати систему до переходу на нову траєкторію розвитку в оптимальний момент часу з мінімальними втратами.
Ключові слова: мікроекономічна система, розвиток підприємства, теорія хаосу, катастрофа, хаос-інжиніринг.

Касьянова Н.В., Кавун И.С. К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХАОСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Цель исследования заключается в обосновании целесообразности использования теории хаоса в процессе управления промышленными предприятиями. Полученная модель катастрофы предприятия является детерминированной по отношению к модели развития, что позволяет сделать вывод об устойчивой неравновесие развития предприятия. Практическое применение модели позволяет оценить возможные изменения устойчивости развития предприятия под влиянием определяющих критериев оценки.
Одним из инструментов управления хаосом предлагается считать хаос-инжиниринг – метод проведения плановых экспериментов, которые показывают, как система может вести себя в результате возмущений. Внедрение хаос-инжиниринга позволит предусмотреть возможные возмущения и подготовить систему к переходу на новую траекторию развития в оптимальный момент времени с минимальными потерями.
Ключевые слова: микроэкономическая система, развитие предприятия, теория хаоса, катастрофа, хаос-инжиниринг.

Kasianova N.V., Kavun I.S. TO THE PROBLEM OF PREVENTION OF CHAOS ECONOMIC SYSTEMS
The purpose of the study is to substantiate the feasibility of using the theory of chaos in the process of managing the industrial enterprises. The resulting model of the company's disaster is determined in relation to the development model, which allows us to conclude that there is a steady imbalance in the development of the enterprise. The practical application of the model allows assessing the possible changes in the sustainability of enterprise development under the influence of defining evaluation criteria. One of the tools for managing chaos is proposed to be chaos engineering – a method of conducting planned experiments that show how the system can behave as a result of disturbances. The introduction of chaos engineering will allow prediction of possible perturbations and preparation the system for the transition to a new development path at the optimal time with minimal losses.
Keywords: microeconomic system, enterprise development, chaos theory, disaster, chaos engineering.

Завантажити статтю (pdf)