ОСОБЛИВОСТІ МАРКОВСЬКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Геселева Н.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Київського національного університету технологій та дизайну
Пронюк Г.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри охорони праці
Харківського національного університету радіоелектроніки

Дана робота присвячена дослідженню особливостей застосування марковських процесів для визначення надійності технічних систем. Розглянуто марковське моделювання для систем дискретного та безперервного часу з дискретними станами. Застосування даного підходу дозволить оцінити ризики аварій на підприємствах, що сприяє підвищенню економічної ефективності технічних систем.
Ключові слова: надійність системи, ризик-менеджмент, марковські процеси, економічна ефективність, професійна безпека.

Геселева Н.В., Пронюк А.В. ОСОБЕННОСТИ МАРКОВСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Данная работа посвящена исследованию особенностей применения марковских процессов для определения надежности технических систем. Рассмотрено марковское моделирование для систем дискретного и непрерывного времени с дискретными состояниями. Использование данного подхода позволит оценить риски аварий на предприятии, что способствует повышению экономической эффективности технических систем.
Ключевые слова: надежность системы, риск-менеджмент, Марковские процессы, экономическая эффективность, профессиональная безопасность.

Geselyeva N.V., Proniuk G.V. FEATURES OF MARKOV MODELING FOR ESTIMATION OF TECHNICAL SYSTEMS RELIABILITY
The given work is devoted to research of features of Markov processes application for determination of the technical systems reliability. The markov modeling for the systems of discrete and continuous time with the discrete states is considered. The use of the given approach will allow to estimate the accident risks in industry, which result to the rise of economic efficiency of the technical systems.
Keywords: system reliability, risk-management, Markov process, economical efficiency, professional safety.

Завантажити статтю (pdf)