АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО МІГРАЦІЙНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Сьомченко В.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Запорізького національного університету
Рубан А.А.
студентка
Запорізького національного університету

У статті проаналізовані особливості внутрішнього та зовнішнього міграційного руху населення. Встановлено причини посилення міграційних процесів на території України та за її межами. Визначені регіони України з найбільшим та найменшим міграційним приростом населення та досліджені причини їх популярності. В ході дослідження визначений перелік найбільш бажаних для проживання країн з боку українського населення. Проаналізована ступінь готовності населення назавжди поїхати з України. Визначені шляхи зниження обсягів міграційного руху українського населення закордон.
Ключові слова: міграційні процеси, міграційний рух, внутрішня міграція, зовнішня міграція, працевлаштування, трудові ресурси, міграція, еміграція, приріст населення, макроекономічна криза, політична нестабільність, безробіття, трудова еміграція.

Сёмченко В.В., Рубан А.А. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
В статье проанализированы особенности внутреннего и внешнего миграционного движения населения. Установлены причины усиления миграционных процессов на территории Украины и за ее пределами. Определены регионы Украины с наибольшим и наименьшим миграционным приростом населения и исследованы причины их популярности. В ходе исследования определен перечень наиболее желаемых для проживания стран со стороны украинского населения. Проанализирована степень готовности населения навсегда уехать из Украины. Определены пути снижения объемов миграционного движения украинского населения за границу.
Ключевые слова: миграционные процессы, миграционное движение, внутренняя миграция, внешняя миграция, трудоустройство, трудовые ресурсы, миграция, эмиграция, прирост населения, макроэкономический кризис, политическая нестабильность, безработица, трудовая эмиграция.

Somchenko V.V., Ruban A.A. ANALYSIS OF THE INTERNAL AND EXTERNAL MIGRATION MOVEMENT OF UKRAINE
In the article is analyzed the peculiarities of the internal and external migration movement of the population. The reasons for the exacerbation of migration processes in Ukraine and abroad are determined. The regions of Ukraine with the largest and smallest migration increase of the population are determined and the reasons for their popularity are investigated. While writing this article, a list of the countries most desired for living by the Ukrainian population were determined. The degree of the population's desire to leave Ukraine for good is analyzed. The ways of reducing the volume of migration of the Ukrainian population abroad have been determined.
Keywords: migration processes, migration, internal migration, external migration, employment, labor resources, migration, emigration, population growth, macroeconomic crisis, political instability, unemployment, labor migration.

Завантажити статтю (pdf)