СУЧАСНИЙ СТАН КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК СЕГМЕНТУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Назарова О.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри статистики, обліку та аудиту
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Чуприна О.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри статистики, обліку та аудиту
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

У статті досліджено функціонування кондитерського виробництва, як одного з сегментів харчової промисловості на макрорівні. Автори розглядають особливості сучасного стану ринку кондитерських виробів у світі протягом 2017 року, а також в Україні. Здійснено оцінку сезонності у динаміці вироблених вітчизняних кондитерських виробів за 3 роки (щомісячно) та побудовано сезонну хвилю, яка утворює індекси сезонності.
Ключові слова: аналіз, макрорівень, кондитерське виробництво, сегмент харчової продукції, ринок кондитерської продукції, рейтинг кондитерських компаній, оцінка динаміки виробництва та реалізації продукції підприємств кондитерської промисловості.

Назарова А.Ю., Чуприна Е.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК СЕГМЕНТА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье исследовано функционирование кондитерского производства, как одного из сегментов пищевой промышленности на макроуровне. Авторы рассматривают особенности современного состояния рынка кондитерских изделий в мире в течение 2017 года, а также в Украине. Осуществлена оценка сезонности в динамике произведенных отечественных кондитерских изделий за 3 года (ежемесячно) и построена сезонная волна, которая образует индексы сезонности.
Ключевые слова: анализ, макроуровень, кондитерское производство, сегмент пищевой промышленности, рейтинг кондитерских компаний, оценка динамики производства и реализации продукции предприятий кондитерской промышленности.

Nazarova O.U., Chuprina O.А. CURRENT STATUS OF CONFECTIONERY PRODUCTION AS OF A SEGMENT OF FOOD INDUSTRY
The article analyses the functioning of confectionery production as one of the segments of the food industry at the macro level. The authors consider the peculiarities of the current state of the confectionery market in the world, as well as in Ukraine, in 2017. The seasonality in the dynamics of domestic confectionery products for 3 years (monthly) has been estimated and a seasonal wave, which creates seasonal indices, is constructed.
Keywords: analysis, macro level, confectionery production, food segment, confectionery market, confectionery companies

Завантажити статтю (pdf)