ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ ВИТРАТ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Криванич М.Ю.
студентка
Одеського національного економічного університету
Артюх О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Одеський національний економічний університет

У статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти здійснення внутрішнього контролю витрат. Визначено економічну сутність поняття «внутрішній контроль» на основі аналізу вітчизняних досліджень, сформовано модель системи внутрішнього контролю та визначено коло основних її завдань. Розглянуто особливості контролю витрат для цілей оподаткування. Встановлено ряд контрольних дій щодо перевірки витрат підприємства, які впливають на фінансовий результат до оподаткування. У процесі дослідження сформовано пропозиції, спрямовані на удосконалення внутрішнього контролю витрат.
Ключові слова: внутрішній контроль, витрати, система внутрішнього контролю, організація контролю, податкові різниці.

Криванич М.Ю., Артюх О.В. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ УЧЁТА РАСХОДОВ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье рассмотрены теоретические и методологические аспекты внутреннего контроля расходов. Определена экономическая сущность понятия «внутренний контроль» на основе анализа отечественных исследований, сформирована модель системы внутреннего контроля и определен круг основных ее задач. Рассмотрены особенности контроля расходов для целей налогообложения. Установлен ряд контрольных действий по проверке расходов предприятия, влияющих на финансовый результат до налогообложения. В процессе исследования сформированы предложения, направленные на совершенствование внутреннего контроля расходов.
Ключевые слова: внутренний контроль, расходы, система внутреннего контроля, организация контроля, налоговые разницы.

Kryvanych M.Y., Artyukh O.V. INTERNAL CONTROL OF COST ACCOUNTING: METHODICAL ASPECTS
In the article theoretical and methodological aspects of the internal control of expenses are considered. The economic essence of the concept of "internal control" is determined on the basis of the analysis of domestic studies, a model of the internal control system is formed and a range of its main tasks is determined. Features of expenditure control for tax purposes are considered. A number of control actions to check the costs of the enterprise, affecting the financial result before taxation, was established. In the process of research, proposals aimed at improving internal control of expenditures have been formed.
Keywords: internal control, costs, internal control system, organization of control, tax differences.

Завантажити статтю (pdf)