ПИТАННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Клімович І.М.
старший викладач кафедри економіки та обліку
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Галкіна Ю.Ю.
студентка
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Досліджено теоретичні засади управління витратами та розкрито основні поняття цього процесу. Створена модель системи управління витратами підприємства. Виявлені можливості рaціонального використання виробничих ресурсів, зниження витрaт на виробництво та реалізацію. Запропонована модель оптимізaції витрат. Зроблено аналіз витрат підприємства для різноманітних потреб користувачів у системі управління.
Ключові слова: витрати, управління витратами, оптимізація витрат, собівартість, продукція, підприємство, облік витрат, оптимізаційна модель.

Климович И.Н., Галкина Ю.Ю. ВОПРОС ПО УПРАВЛЕНИЮ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Исследованы теоретические основы управления затратами и раскрыты основные понятия этого процесса. Создана модель системы управления затратами предприятия. Выявлены возможности рaционального использования производственных ресурсов, снижение расходов на производство и реализацию. Предложена модель оптимизaции расходов. Сделан анализ расходов предприятия для различных потребностей пользователей в системе управления.
Ключевые слова: расходы, управление расходами, оптимизация расход, себестоимость, продукция, предприятие, учет расходов, оптимизационная модель.

Klimovich I.N., Galkina Y.Y. THE QUESTION ABOUT MANAGEMENT OF EXPENSES ENTERPRISE
Theoretical bases of management of expenses are investigated and the basic concepts of this process are opened. The model of a cost management system of the enterprise is made. The revealed possibilities of rational use of productive resources, decrease expenses on production and realization. The offered model of optimization of expenses. The analysis of expenses of the enterprise for various needs of users for various needs of users for a control system is made.
Keywords: expenses, management of expenses, optimization of expenses, prime cost, production, enterprise, accounting of expenses, optimizing model.

Завантажити статтю (pdf)