ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Данькевич Н.С.
магістрант
Національного університету харчових технологій
Михайленко О.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Національного університету харчових технологій

У статті було розглянуто теоретичні аспекти та послідовність планування виробничо–господарської діяльності і його використання на підприємствах сільськогосподарської промисловості. Розкривається економічна сутність виробничо–господарської діяльності та надано методичні рекомендації щодо прийняття зважених управлінських рішень у сфері планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: виробничо-господарська діяльність, спеціалізація, бізнес-план, конкурентноспроможність продукції, страхування.

Данькевич Н.С., Михайленко О.В. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье были рассмотрены теоретические аспекты и последовательность планирования производственно-хозяйственной деятельности и использования на предприятиях сельскохозяйственной промышленности. Раскрывается экономическая сущность производственно-хозяйственной деятельности и даны методические рекомендации по принятию взвешенных управленческих решений в области планирования хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: производственно-хозяйственная деятельность, специализация, бизнес-план, конкурентоспособность продукции, страхования.

Dankevich N.S., Mikhailenko O.V. PLANNING OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY AT THE ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY
The article examined the theoretical aspects and sequence of planning of production and economic activity and its use at the enterprises of the agricultural industry. The economic essence of production and economic activity is disclosed and methodical recommendations for making sound management decisions in the field of planning of economic activity of agricultural enterprises are given.
Keywords: industrial and economic activity, specialization, business plan, product competitiveness, insurance.

Завантажити статтю (pdf)