АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНІ

Штефан Л.Б.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті проаналізовано стан фінансової безпеки банківської системи України. Визначено, що у вітчизняній методиці запропонованої Міністерством економічного розвитку та торгівлі відсутні єдині критерії відбору відповідних індикаторів для нашої країни, а використовуються ті значення, які діють у високорозвинутих країнах, які для нас не завжди можуть бути використані.
Ключові слова: фінансова безпека, банківська система, індикатори фінансової безпеки, кредити, депозити, власний капітал.

Штефан Л.Б. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
В статье проанализировано состояние финансовой безопасности банковской системы Украины. Определено, что в отечественной методике предложенной Министерством экономического развития и торговли отсутствуют единые критерии отбора соответствующих индикаторов для нашей страны, а используются те значения, которые действуют в высокоразвитых странах, которые у нас не всегда могут быть использованы.
Ключевые слова: финансовая безопасность, банковская система, индикаторы финансовой безопасности, кредиты, депозиты, собственный капитал.

Shtefan L.B. ANALYSIS OF SOME INDICATORS OF FINANCIAL SECURITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
The article analyzes the state of financial security of the banking system of Ukraine. It is determined that in the domestic methodology proposed by the Ministry of Economic Development and Trade, there are no single criteria for the selection of appropriate indicators for our country, but those values that operate in highly developed countries, which we can not always be used, are used.
Keywords: financial security, banking system, indicators of financial security, loans, deposits, equity.

Завантажити статтю (pdf)