ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Чемчикаленко Р.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Бондаренко Н.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Кравченко О.І.
студент
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті здійснено аналіз особливостей оцінки ефективності формування грошових потоків підприємства. Уточнено визначення сутності поняття «грошовий потік». Досліджено алгоритм проведення аналізу ефективності формування та використання грошових потоків підприємства. Встановлено, що в більшості досліджень не приділяється достатньої уваги дослідженню вихідних умов проведення даного аналізу. Запропоноване власне бачення складу та черговості етапів проведення аналізу ефективності формування та використання грошових потоків підприємства.
Ключові слова: грошовий потік, оцінка, ефективність, управління, підприємство.

Чемчикаленко Р.А., Бондаренко Н.В., Кравченко А.И. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье осуществлен анализ особенностей оценки эффективности формирования денежных потоков предприятия. Уточнено определение сущности понятия «денежный поток». Исследован алгоритм проведения анализа эффективности формирования и использования денежных потоков предприятия. Установлено, что в большинстве исследований не уделяется достаточного внимания исследованию исходных условий проведения данного анализа. Предложено собственное видение состава и очередности этапов проведения анализа эффективности формирования и использования денежных потоков предприятия.
Ключевые слова: денежный поток, оценка, эффективность, управление, предприятие.

Chemchykalenko R.A., Bondarenko N.V., Kravchenko O.I. CASH FLOWS OF AN ENTERPRISE: FEATURES OF AN ESTIMATION THE EFFECTIVENESS OF THEIR FORMATION AND USE
The article analyzes the peculiarities of evaluating the efficiency of cash flow formation of an enterprise. The definition of the essence of the concept of "cash flow" is specified. The algorithm of the analysis of the efficiency of formation and use of cash flows of the enterprise is investigated. It has been established that in most studies there is not enough attention paid to the study of the baseline conditions for conducting this analysis. Proposed own vision of the composition and priority of the stages of the analysis of the effectiveness of the formation and use of cash flows of the enterprise.
Keywords: cash flow, valuation, efficiency, management, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)