ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Чемчикаленко Р.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Сукрушева Г.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Іващенко Д.І.
магістр
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті здійснено аналіз основних проблем щодо реалізації функцій прогнозування та планування на сучасних вітчизняних підприємств. Все різноманіття відповідних проблем розподілено на суб’єктивні та об’єктивні та запропоновані механізми щодо їх усунення. Обґрунтовано необхідність зміни освітніх програм з підготовки фахівців в сфері бізнес-планування та прогнозування. Встановлено необхідність розробки узагальнених та деталізованих маршрутних карт з розробки та реалізації оперативних, тактичних та стратегічних планів підприємства.
Ключові слова: прогнозування, планування, фінансове прогнозування та планування, підприємство, стратегічний план, оперативний план.

Чемчикаленко Р.А., Сукрушева А.О., Иващенко Д.И. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье осуществлен анализ основных проблем по реализации функций прогнозирования и планирования на современных отечественных предприятий. Все многообразие соответствующих проблем разделен на субъективные и объективные и предложены механизмы по их устранению. Обоснована необходимость изменения образовательных программ по подготовке специалистов в сфере бизнес-планирования и прогнозирования. Установлена необходимость разработки обобщенных и детализированных маршрутных карт по разработке и реализации оперативных, тактических и стратегических планов предприятия.
Ключевые слова: прогнозирование, планирование, финансовое прогнозирование и планирование, предприятие, стратегический план, оперативный план.

Chemchykalenko R.A., Sukrusheva H.O., Ivashchenko D.I. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION
OF MECHANISMS OF FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING AT THE ENTERPRISE

The article analyzes the main problems related to the implementation of forecasting and planning functions on modern domestic enterprises. All the diversity of the problems is divided into subjective and objective and proposed mechanisms for their elimination. The necessity of changing educational programs in preparation of experts in the field of business planning and forecasting is substantiated. The necessity of development of generalized and detailed route maps for the development and realization of operational, tactical and strategic plans of the enterprise is established.
Keywords: forecasting, planning, financial forecasting and planning, enterprise, strategic plan, operational plan.

Завантажити статтю (pdf)