ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Федишин М.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів
та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Слусаряк М.М.
магістр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті проаналізовано основні теоретико-методологічні особливості управління ліквідністю банків в сучасних умовах. Визначено поняття, суть та значення ліквідності для банків, необхідність її регулювання та управління. Зазначено основі принципи, якими має керуватися у своїй діяльності банк, щоб запобігти надмірному підвищенню ризику ліквідності. Підсумовано, що ліквідність комерційного банку здебільшого визначається такими якісними чинниками, як структура та стабільність ресурсної бази і структура та якість портфеля активів.
Ключові слова: банківський менеджмент, управління, ліквідність, завдання, принципи, зобов’язання.

Федишин М.П., Слусаряк М.М. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье проанализированы основные теоретико-методологические особенности управления ликвидностью банков в современных условиях. Определено понятие, суть и значение ликвидности для банков, необходимость ее регулирования и управления. Указано основые принципы, которыми должен руководствоваться в своей деятельности банк, чтобы предотвратить чрезмерное повышение риска ликвидности. Подведени итоги в том, что ликвидность коммерческого банка в основном определяется такими качественными факторами, как структура и стабильность ресурсной базы и структура и качество портфеля активов.
Ключевые слова: банковский менеджмент, управление, ликвидность, задание, принципы, обязательства.

Fedyshyn M.P., Slusaryak M.M. TECHNOLOGY OF LIQUIDITY MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANKS: THEORETICAL ASPECT
The article analyzes the main theoretical and methodological peculiarities of liquidity management of banks in modern conditions. The concept, essence and importance of liquidity for banks, necessity of its regulation and management are defined. The principles on which the bank should operate in order to prevent an excessive increase in liquidity risk is indicated. The stages of the bank management process are analyzed in accordance with the degree of stability of liabilities and the degree of liquidity of assets. Sumed up, that the liquidity of a commercial banks is largely determined by such qualitative factors as the structure and stability of the resource base and the structure and quality of the portfolio of assets.
Keywords: bank management, management, liquidity, task, principles, liquidity, obligation.

Завантажити статтю (pdf)