СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ ОБСЯГУ

Теслюк С.А.
асистент кафедри фінансів та кредиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стаття присвячена дослідженню сутності поняття «фінансові ресурси» шляхом застосування методології короткого, розгорнутого та повного визначення. Проаналізовано динаміку обсягу фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів за допомогою прогнозу таких основних показників діяльності НПФ як кількість недержавних пенсійних фондів, їх активи, частка активів у ВВП, кількість пенсіонерів та інші. Здійснено прогноз розвитку НПФ в Україні на 2018-2019 рр.
Ключові слова: фінансові ресурси; недержавний пенсійний фонд; активи НПФ; управління фінансовими ресурсами; прогнозування.

Теслюк С.А. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ ОБЪЕМА
Статья посвящена исследованию сущности понятия «финансовые ресурсы» путем применения методологии короткого, развернутого и полного определения. Проанализирована динамика объема финансовых ресурсов негосударственных пенсионных фондов с помощью прогноза таких основных показателей деятельности НПФ как количество негосударственных пенсионных фондов, их активы, доля активов в ВВП, количество пенсионеров и другие. Осуществлен прогноз развития НПФ в Украине на 2018-2019 гг.
Ключевые слова: финансовые ресурсы; негосударственный пенсионный фонд; активы НПФ; управление финансовыми ресурсами; прогнозирования.

Tesliuk S.A. ESSENCE OF FINANCIAL RESOURCES OF NON-STATE PENSION FUNDS AND FORECASTING OF THEIR VOLUME
The paper is devoted to the study of an essence of a concept of "financial resources" by applying a short, detailed and complete methodology. The dynamics of the volume of financial resources of non-state pension funds by the forecasting of such basic indicators of the non-state pension fund activity such as the number of non-state pension funds, their assets, the share of assets in GDP, the number of pensioners, and others are analyzed. The forecast for the development of the non-state pension fund in Ukraine for 2018-2019 is carried out.
Keywords: financial resources; the non-state pension fund; assets of the non-state pension fund; management of financial resources; forecasting.

Завантажити статтю (pdf)