ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Табенська Ю.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та підприємництва
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджуються особливості проведення державного фінансового аудиту як перспективної форми державного фінансового контролю. Встановлено, що державний фінансовий аудит, який здійснюється Державною аудиторською службою України і є вагомою функцією управління фінансовою системою, що спрямована на упередження та запобігання фінансово-економічних порушень у сфері використання бюджетних коштів.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, аудит, інспектування, ревізія, моніторинг.

Табенская Ю.В. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В статье исследуются особенности проведения государственного финансового аудита как перспективной формы государственного контроля. Установлено, что государственный финансовый аудит, осуществляемый Государственной аудиторской службой Украины и является весомой функцией управления финансовой системой, направленной на предупреждение и предотвращение финансово-экономических нарушений в сфере использования бюджетных средств.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, аудит, инспектирование, ревизия, мониторинг.

Tabenska J.V. STATE FINANCIAL AUDIT AS A POWERFUL FORM OF FINANCIAL CONTROL
The article deals with the peculiarities of conducting state financial audit as a perspective form of state financial control. It was established that the state financial audit conducted by the State Audit Office of Ukraine is a significant function of management of the financial system aimed at preventing and preventing financial and economic violations in the use of budgetary funds.
Keywords: state financial control, audit, inspection, audit, monitoring.

Завантажити статтю (pdf)