ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Стечишин Т.Б.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Тернопільського національного економічного університету
Дідик М.М.
студентка факультету банківського бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

У статті розкрито сутність поняття «стабільність банківської системи». Розглянуто основні характерні ознаки стабільної банківської системи, ініційовані як з боку регулятора, так і з боку банківської установи. Розроблено алгоритм забезпечення стабільності банківської системи. Крім того, у дослідженні проаналізовано показники стійкості комерційних банків на прикладі вітчизняної банківської системи. Запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення рівня стабільності банківської системи для забезпечення зростання економіки в цілому.
Ключові слова: стабільність банківської системи, комерційний банк, стійкість банківської установи, достатність капіталу, якість банківських активів, проблемні кредити, фінансово-економічна криза.

Стечишин Т.Б., Дидык М.М. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В статье раскрыта сущность понятия «стабильность банковской системы». Рассмотрены основные характерные признаки стабильной банковской системы, инициированы как со стороны регулятора, так и со стороны банковского учреждения. Разработан алгоритм обеспечения стабильности банковской системы. Кроме того, в исследовании проанализированы показатели устойчивости коммерческих банков на примере отечественной банковской системы. Предложены практические рекомендации по повышению уровня стабильности банковской системы для обеспечения роста экономики в целом.
Ключевые слова: стабильность банковской системы, коммерческий банк, устойчивость банковского учреждения, достаточность капитала, качество банковских активов, проблемные кредиты, финансово-экономический кризис.

Stechyshyn T.B., Didyk M.M. PROVIDING STABILITY OF THE BANKING SYSTEM IN FINANCIAL CRISIS
The essence of the concept of «stability of the banking system» is disclosed in the article. The main characteristics of a stable banking system initiated by both the regulator and the banking institution are considered. The algorithm of stability of the banking system is developed. The indicators of stability of commercial banks on the example of the Ukrainian banking system are analyzed in the article. Practical recommendations for increasing the stability of the banking system to ensure the growth of the economy as a whole are proposed.
Keywords: stability of the banking system, commercial bank, stability of the banking institution, capital adequacy, quality of bank assets, problem loans, financial and economic crisis.

Завантажити статтю (pdf)