СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ:
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИМОГ З БОКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-СПОЖИВАЧІВ

Стеценко Б.С.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри фінансів
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

В статті розглядається проблематика активізації небанківських фінансових інституцій в Україні. Акцентовано на ключових перешкодах у взаємодії небанківських фінансових інституцій зі споживачами-юридичними особами. Розглянуто сегментацію вітчизняного ринку фінансових послуг та розкрито причини сегментарних деформацій в споживанні окремих фінансових послуг. Надано рекомендації щодо доцільності змін у законодавстві та на рівні бізнес- стратегій, спрямованих на розвиток послуг небанківських фінансових інституцій в Україні.
Ключові слова: фінансова інфраструктура, фінансові інституції, фінансове посередництво, фінансові послуги, споживачі фінансових послуг.

Стеценко Б.С. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУЦИЙ В УКРАИНЕ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРБОВАНИЙ СО СТОРОНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В статье рассматривается проблематика активизации небанковских финансовых институций в Украине. Сделан акцент на ключевых преградах во взаимодействии небанковских финансовых институций с потребителями-юридическими лицами. Рассмотрена сегментация отечественного рынка финансовых услуг и раскрыты причины сегментарных деформаций в потреблении отдельных видов финансовых услуг. Даны рекомендации относительно изменений в законодательстве и на уровне бизнес-стратегий, направленные на развитие услуг небанковских финансовых институций в Украине.
Ключевые слова: финансовая инфраструктура, финансовые институции, финансовое посредничество, финансовые услуги, потребители финансовых услуг.

Stetsenko B.S. STRATEGIC PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS SERVICES IN UKRAINE:
TRANSFORMATION OF REQUIREMENTS FROM LEGAL ENTITITES-CONSUMERS

This article considers the problem of activation of non-bank financial institutions in Ukraine. The focus is made on key barriers in the interaction of non-bank financial institutions with consumers-legal entities. The segmentation of the domestic financial services market is considered and the causes of segmental deformations in the consumption of certain financial services are disclosed. Recommendations on the appropriateness of changes in the legislation and at the business strategies level directed at the development of non-bank financial institutions' services in Ukraine are given.
Keywords: financial infrastructure, financial institutions, financial intermediation, financial services, consumers of financial services.

Завантажити статтю (pdf)