ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СТАЛОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

Москальов А.А.
старший викладач кафедри фінансів,
банківської справи та підприємництва
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено фінансові аспекти впливу сталого туризму на економічний стан суспільства. Визначено ряд чинників, які можуть бути відправною точкою для впровадження цілісного підходу до проектів сталого розвитку туризму. Розглянуті концептуальні засади стратегії розвитку туризму на період до 2026 року та її вплив на сталий економічний розвиток туристичної галузі та національної економіки в цілому.
Ключові слова: туристична галузь, сталий туризм, соціально-економічні чинники, економічна нестабільність, стратегія сталого розвитку туризму.

Москалёв А.А. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
В статье исследованы финансовые аспекты влияния устойчивого туризма на экономическое состояние общества. Определен ряд факторов, которые могут быть отправной точкой для внедрения целостного подхода к проектам устойчивого развития туризма. Рассмотрены концептуальные основы стратегии развития туризма на период до 2026 года и ее влияние на устойчивое экономическое развитие туристической отрасли и национальной экономики в целом.
Ключевые слова: туристическая отрасль, устойчивый туризм, социально-экономические факторы, экономическая нестабильность, стратегия устойчивого развития туризма.

Moskalyov A.A. FINANCIAL ASPECTS OF THE SUSTAINABLE TOURISM IMPACT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY
The article deals with the financial aspects of the impact of sustainable tourism on the economic situation of society. A number of factors have been identified which may be a starting point for implementing a holistic approach to sustainable tourism development projects. The conceptual framework of the tourism development strategy for the period up to 2026 and its influence on the sustainable economic development of the tourism industry and the national economy as a whole are considered.
Keywords: tourism industry, sustainable tourism, socio-economic factors, economic instability, sustainable tourism development.

Завантажити статтю (pdf)