ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Мілошевич Н.В.
старший викладач кафедри економіки підприємств
Одеського національного політехнічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням інвестиційної діяльності страхових компаній. Розглянуто основні напрямки інвестиційних вкладень страхових компаній України. Досліджено причини низького рівня інвестиційної діяльності страховиків України. Охарактеризовано основні умови активізації та перспективні напрямки розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній.
Ключові слова: страхування, страхові компанії, інвестиції, страхові резерви, цінні папери, інвестиційні фонди, страховий ринок, фінансовий ринок, державні гарантії.

Милошевич Н.В. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В УКРАИНЕ
Статья посвящена актуальным вопросам инвестиционной деятельности страховых компаний. Рассмотрены основные направления инвестиционных вложений страховых компаний Украины. Исследованы причины низкого уровня инвестиционной деятельности страховщиков Украины. Охарактеризованы основные условия активизации и перспективные направления развития инвестиционной деятельности страховых компаний.
Ключевые слова: страхование, страховые компании, инвестиции, страховые резервы, ценные бумаги, инвестиционные фонды, страховой рынок, финансовый рынок, государственные гарантии.

Miloshevic N.V. INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE
The article is devoted to topical issues of investment activity insurance companies. The main directions of investment investment of insurance companies in Ukraine. The reasons for low level of investment activity of Ukrainian insurers. The main activation conditions and perspective are characterized directions of development of investment activity of insurance companies.
Keywords: insurance, insurance companies, investments, insurance reserves, securities, investment funds, insurance market, financial market, state guarantees.

Завантажити статтю (pdf)